Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice

 

Dětská léčebna Křetín

 

Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy

ZDVOP

Jihomoravské dětské léčebny, p.o. poskytují také sociální službu ohroženým dětem jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Poslání zařízení

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.

Cíle zařízení

Základním cílem je pomoc rodinám, které se vzhledem k tíživé životní situaci nemohou na přechodnou dobu o dítě postarat, a také dětem zanedbávaným, zneužívaným nebo týraným. Pobyt dítěte v zařízení umožní dítěti neztratit kontakt s rodinou a svým přirozeným sociokulturním prostředím, aniž by muselo být umístěno do zařízení pro výkon ústavní výchovy, a po vyřešení nepříznivé rodinné situace se co nejdříve do původní rodiny opět vrátit.

Poskytujeme čtyřiadvacetihodinovou péči vychovatelek a všeobecných sester, zajišťujeme ale i odbornou péči sociální pracovnice, psychologa a dalších odborníků podle aktuální potřeby. V době svého pobytu v zařízení děti řádně navštěvují školská i předškolní zařízení a účastní se volnočasových aktivit.

Cílová skupina

ZDVOP poskytuje ochranu a pomoc dětem dle zákona od 0-18 let, zpravidla. Jedná se o dítě:

Vzhledem k zaměření pracovišť ZDVOP Křetín přijímá zejména děti od 3 let věku a ZDVOP Boskovice děti do 10 let, avšak v odůvodněných případech (např. neodkladná potřeba a nutnost okamžitého řešení rodinné situace nebo při přijetí větší sourozenecké skupiny může být do zařízení přijato i dítě mladší, starší).

Cílovou skupinou jsou také rodiče dítěte, naše zařízení spolupracuje s rodinou, poskytuje jí pomoc a podporu s cílem návratu dítěte zpět do rodinného prostředí.

Zásady činnosti

Rozsah poskytovaných činností

Kontakty

Pracoviště: Dětská léčebna Křetín, Křetín 12, 679 62 Křetín

Kontakty: Sociální pracovnice 601 576 088 (Bc. Dana Marečková)

Všeobecné sestry 737 621 059

        

        

Dokumenty ke stažení